CEPEJ

Strengthening the efficiency and quality of the Slovak judicial system

Správa o stave justície

Správu k stavu justície vypracovala Európska komisia CEPEJ (The European Commission for efficiency of Justice - Európska komisia pre efektívnu justíciu).