Kariéra

 

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície.

 

 

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR aktuálne rozširuje svoj tím a hľadá nových kolegov alebo kolegyne, ktorí nám pomôžu pri nových výzvach, ktoré rezort čakajú počas roku 2021 a ďalej v rámci tvorby a implementácie rôznych projektov, zefektívňovania fungovania rezortu, či realizácie úloh spojených s Plánom obnovy.

 

Hľadáme primárne ľudí ekonomického a dátového zamerania, ktorí nám pomôžu kvalitne a efektívne pracovať na vytváraní metodík ekonomických analýz v rezorte spravodlivosti (CBA, prioritizácia investičných projektov, tvorba štúdií uskutočniteľnosti), hodnotení investičných projektov alebo spolupracovať na revízii výdavkov.

 

Zároveň hľadáme do teamu právnika, ktorý by participoval primárne na právnych analýzach v oblasti súdnictva na podporu reforiem v justícii a inklinuje k práci s dátami.

 

Obsadzujeme celkovo 7 pracovných pozícií na kontrakty na dobu určitú (do konca roka 2021), avšak s výhľadom začlenenia do internej štruktúry Analytického centra.

 

Výberové  konania pozostávajú zo štandardného testu (slovenský jazyk, anglický jazyk, odborný test), vypracovania krátkej prípadovej štúdie a osobného pohovoru.

 

Uchádzači a uchádzačky sa môžu hlásiť na voľné pozície:

 

 • senior ekonóm – (1 pozícia)
 • metodik/ekonóm (4 pozície)
 • senior dátový analytik (1 pozícia)
 • senior právnik (1 pozícia)

 

Do času, kým bude zverejnený link a umožnené prihlasovanie sa do výberových konaní na vyššie uvedené pozície, posielajte Vaše životopisy na: kariera.ac@justice.sk.

 

V prípade, že by ste s nami chceli vo vyššie uvedených oblastiach spolupracovať externe, ozvite sa nám  rovnako na: kariera.ac@justice.sk. V predmete emailu uveďte „externá spolupráca“.

 

 

Hľadáme skúsených uchádzačov s dobrými znalosťami a skúsenosťami s vypracovaním ekonomických analýz zameraných na optimalizáciu nákladov a výdavkov, procesnú optimalizáciu alebo analýz obdobného charakteru. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

 

Obsadzovaná je 1 pracovná pozícia, pričom sa vyžaduje 5 rokov pracovných skúseností, optimálne v oblastiach popísaných vyššie. Pozícia sa obsadzuje do konca roka  2021 s výhľadom na systemizáciu pracovných miest a zaradenia do vnútornej štruktúry Analytického centra.

 

V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 3 000 Eur.

 

 

Hľadáme motivovaných uchádzačov s dobrými znalosťami a skúsenosťami s metodickou a realizačnou činnosťou v oblasti prípravy, plánovania a naceňovania investičných projektov, prípravy a posudzovania štúdií uskutočniteľností, či  vypracovávania cost-benefit analýz alebo analýz obdobného charakteru.

 

Obsadzované sú 4 pozície na obdobie do konca roka 2021 s výhľadom na systemizáciu pracovných miest a zaradenia do vnútornej štruktúry Analytického centra.

 

V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 2 000 Eur.

 

 

Hľadáme skúseného uchádzača s dobrými znalosťami a skúsenosťami s riadením údajov a ich správou, spracovaním veľkých dát, ich analýzou a interpretáciou. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

 

Obsadzovaná je 1 pracovná pozícia, pričom sa vyžaduje 5 rokov pracovných skúseností, optimálne v oblastiach popísaných vyššie. Pozícia sa obsadzuje do konca roka  2021 s výhľadom na systemizáciu pracovných miest a zaradenia do vnútornej štruktúry Analytického centra.

 

 V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 3 000 Eur.

 

 

Hľadáme skúseného uchádzača s dobrými znalosťami a skúsenosťami so vypracovávaním právnych analýz, hodnotení a komplexných materiálov, so záujmom o prácu s dátami na podporu právnych a legislatívnych materiálov. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

 

Obsadzovaná je 1 pracovná pozícia, pričom sa vyžaduje 5 rokov pracovných skúseností, optimálne v oblastiach popísaných vyššie. Pozícia sa obsadzuje do konca roka  2021 s výhľadom na systemizáciu pracovných miest a zaradenia do vnútornej štruktúry Analytického centra.

 

 V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 3 000 Eur.

 

 

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti ponúka študentom a študentkám vysokých škôl možnosť stážovať počas akademického roka aj v priebehu leta.

 

Čo ponúkame

 

   • jedinečnú možnosť učiť sa a získať odborné skúsenosti v dynamickom kolektíve
   • možnosť dostať sa k príprave právnych analýz a zaujímavým témam
   • pomoc pri príprave odborných podkladov pre Ministerstvo spravodlivosti
   • možnosť získať referencie pre budúcich zamestnávateľov

Čo očakávame

 

   • študent / študentka bakalárskeho a magisterského stupňa dennej formy štúdia do 26 rokov
   • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody)
   • zmysel pre spoluprácu
   • záujem a orientácia v oblasti justície a súdnictva
   • aktívna znalosť anglického jazyka
   • znalosť MS Office

 

Spolupráca je určená pre renomovaných výskumníkov s orientáciou na dátovú analýzu a oblasť justičnej politiky. Hľadáme primárne ľudí ekonomického, dátového a právnického zamerania s cieľom spolupracovať na analytických výskumných štúdiách, mentorovať výskumné analytické činnosti vykonávané na Ministerstve spravodlivosti SR, prípadne pracovať na vlastných analytických výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre AC MS SR.

 

Viac info v časti „Koho hľadáme?“

 

Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení:

 

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava, IČO: 00166073 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.justice.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu kariera.ac@justice.sk alebo na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Analytické centrum, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

 

*Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bude realizovaný podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe formou výberového konania.