Kariéra

Hľadáme právnikov do nášho tímu.
 
Ak Vás pracovná ponuka zaujala, pošlite nám CV na adresu kariera.ac@justice.sk. Po vyhlásení výberového konania Vás budeme bezodkladne kontaktovať.

Analytické centrum tvorí tím odborníkov a odborníčok z oblasti práva, ekonómie, informatiky a politológie. Účelom interdisciplinarity je snaha o prehĺbenie schopnosti centra poskytovať komplexné riešenia problémov a výziev v oblasti justície z rôznych pohľadov a perspektív.

 

 

 

Úlohou Analytického centra je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch s cieľom efektívne využívať verejné zdroje. Analytické centrum systematicky zbiera, spracováva a vyhodnocuje spoľahlivé údaje a poskytuje analytické výstupy potrebné pre prijímanie strategických rozhodnutí.


 

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi

 

   • podporiť rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti,
   • podieľať sa na tvorbe verejných politík, legislatívnych a strategických materiálov rezortu spravodlivosti a
   • hľadať riešenia podporené  dátovými analýzami, ktoré majú v oblasti spravodlivosti a justície vplyv na celú spoločnosť a všetkých občanov Slovenskej republiky. 
 

Vďaka širokej škále projektov, na ktorých sa Analytické centrum podieľa, budete mať príležitosť uplatniť a súčasne prehĺbiť  svoje odborné znalosti a skúsenosti v najrôznejších oblastiach.

 

Náplň práce

 

   • Samostatná analytická práca (analýza dát a právna analýza)
   • Tvorba legislatívnych a strategických materiálov
   • Tvorba ex ante a ex post hodnotení zavádzaných opatrení rezortu spravodlivosti
   • Príprava podkladov pre vedenie ministerstva
   • Účasť v pracovných skupinách v rámci rezortu spravodlivosti
   • Medzirezortná a medzinárodná spolupráca  (Európska komisia, Rada Európy, CEPEJ, OECD, Medzinárodný menový fond)
   • Pripomienkovanie interných a medzirezortných materiálov
   • Účasť na recenzných konaniach

Odborné požiadavky

 

   • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor – právo
   • Prax – 3 a viac rokov pracovných skúseností v oblasti práva
   • Záujem o verejné politiky rezortu spravodlivosti a dobrý prehľad súvisiacej legislatívy a judikatúry
   • Záujem o prácu s dátami
   • Analytické myslenie
   • Schopnosť identifikácie a posúdenia problémov, kvantitatívnej a kvalitatívnej interpretácie dát, návrhu riešení a formulácie odporúčaní
   • Vyspelý písomný prejav
   • Anglický jazyk na úrovni B2
   • Pokročilá znalosť MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
   • Prípadná znalosť jazykov R, Python, SQL a reportingových riešení výhodou

Výhody

 

   • Priestor pre vlastné iniciatívne nápady a projekty, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť  tvorbu verejných politík
   • Účasť na špičkových školeniach a stážach doma aj v zahraničí
   • Finančné ohodnotenie porovnateľné so súkromným sektorom
   • Súčasť odborného tímu
   •  Dynamická a rozmanitá práca s možnosťou zlepšenia znalostí a pracovných skúseností

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti ponúka študentom a študentkám vysokých škôl možnosť stážovať počas akademického roka aj v priebehu leta.

 

Čo ponúkame

 

   • jedinečnú možnosť učiť sa a získať odborné skúsenosti v dynamickom kolektíve
   • možnosť dostať sa k príprave právnych analýz a zaujímavým témam
   • pomoc pri príprave odborných podkladov pre Ministerstvo spravodlivosti
   • možnosť získať referencie pre budúcich zamestnávateľov

Čo očakávame

 

   • študent / študentka bakalárskeho a magisterského stupňa dennej formy štúdia do 26 rokov
   • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody)
   • zmysel pre spoluprácu
   • záujem a orientácia v oblasti justície a súdnictva
   • aktívna znalosť anglického jazyka
   • znalosť MS Office

 

Spolupráca je určená pre renomovaných výskumníkov s orientáciou na dátovú analýzu a oblasť justičnej politiky. Cieľom je spolupráca na analytických výskumných štúdiách, mentorovanie výskumných analytických činností vykonávaných na Ministerstve spravodlivosti SR, prípadne práca na vlastných analytických výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre AC MS SR.

Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení:

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, IČO: 00166073 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.justice.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu kariera.ac@justice.sk alebo na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Analytické centrum, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

*Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bude realizovaný podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe formou výberového konania.