Kariéra

 

V súčasnej dobe nie je vyhlásené žiadne výberové konanie.

 

V prípade, že dôjde k vyhláseniu výberového konania bude zverejnené na tejto stránke ako aj na portáli Slovensko.sk v sekcii “Register výberových konaní”.

Ak máte záujem o pracovnú pozíciu na Analytickom centre, pošlite nám štruktúrovaný životopis na adresu kariera.ac@justice.sk. Vašu žiadosť budeme evidovať a v prípade vyhlásenia nového výberového konania Vás budeme kontaktovať.

 • zaujímavá analytická práca pomocou ktorej môžeš zlepšiť Slovensko
 • profesionálny a personálny rozvoj v kreatívnom kolektíve
 • moderná, flexibilná forma vedenia tímu so zameraním na výsledky a znižovanie administratívnej záťaže
 • platové ohodnotenie porovnateľné s ohodnotením v súkromnej sfére, podľa pracovných skúseností a výkonu
 • vzdelávanie na školeniach, seminároch a diskusiách v oblasti analýzy a justície doma i v zahraničí
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na právo, politológiu, sociológiu, príbuzné kvantitatívne odbory
 • záujem o verejné politiky a aktuálne témy rezortu spravodlivosti
 • výborný písomný prejav a schopnosť vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 • výborná schopnosť analyzovať údaje a prezentovať výsledky
 • znalosť práce s databázami a štatistických programov výraznou výhodou
 • pokročilá znalosť MS Office
 • zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh
 • plynulá komunikácia v anglickom jazyku

Je pre teba výzvou nachádzať riešenia komplexných problémov? Zaujíma ťa výskum, analýza a práca s informáciami? Rád/rada sa hráš s číslami, údajmi a štatistika nie je pre Teba len vedou o číslach? Nadchneš sa, keď niekto rozpráva o veľkých datasetoch?  Vieš si kombináciu všetkých týchto faktorov predstaviť vo svete paragrafov a v zákulisí súdov? Ak áno, neváhaj a staň sa súčasťou nášho tímu, ktorého výsledky môžu podstatne prispieť k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva v tejto krajine.

 

 • analytická práca s dátovou základňou rezortu
 • príprava dátových zostáv podľa požiadaviek analytických úloh
 • navrhovanie dátových požiadaviek pre informačné systémy rezortu
 • definovanie dátových potrieb pre analytické a štatistické účely vo väzbe na navrhované a realizované politiky a legislatívne zámery rezortu
 • analýza a spracovanie dát pre konkrétne analytické úlohy a spolupráca pri definovaní návrhov, riešení a odporúčaní
 • práca v projektoch MS SR
 • spracovanie a vyhodnocovanie business dát (ideálne z viacerých zdrojov, a cez rôzne nástroje)
 • analýza údajov a interpretácia výsledkov v širšom kontexte ako podklady pre dôležité manažérske rozhodnutia
 • vytváranie pravidelných a ad-hoc reportov

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád analyzuješ komplexné a kľúčové problémy súdnictva a spravodlivosti, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia? Rád meníš veci k lepšiemu? Ak áno, neváhaj a staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou môžeš prispieť k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva v tejto krajine.

 

 • zaujímavá a rôznorodá analytická práca na aktuálnych otázkach
 • vykonávanie komplexnej analýzy navrhovaných opatrení na úrovni ministerstva  v oblasti súdnictva a spravodlivosti
 • vykonávanie analýz  navrhovaných, prebiehajúcich a zrealizovaných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v rezorte spravodlivosti, v súlade s metodickými postupmi AC
 • vypracovávanie odborných stanovísk a relevantných podkladov strategického a analytického charakteru v súlade s rezortnými cieľmi a strategickými prioritami
 • vyhodnocovanie a analýza údajov, ktoré sú potrebné pre plnenie strategických a koncepčných úloh ministerstva, vývoj a realizáciu štátneho informačného systému a pre zabezpečenie rezortnej štatistiky a výkazníctva. Spracovanie súvisiacich metodických usmernení
 • organizačné a procesné plánovanie

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti ponúka študentom a študentkám vysokých škôl možnosť stážovať počas akademického roka aj v priebehu leta.

 

Čo ponúkame

 

 • jedinečnú možnosť učiť sa a získať odborné skúsenosti v dynamickom kolektíve
 • možnosť dostať sa k príprave právnych analýz a zaujímavým témam
 • pomoc pri príprave odborných podkladov pre Ministerstvo spravodlivosti
 • možnosť získať referencie pre budúcich zamestnávateľov

 

Čo očakávame

 

 • študent / študentka bakalárskeho a magisterského stupňa dennej formy štúdia do 26 rokov
 • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody)
 • zmysel pre spoluprácu
 • záujem a orientácia v oblasti justície a súdnictva
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • znalosť MS Office

 

Spolupráca je určená pre renomovaných výskumníkov s orientáciou na dátovú analýzu a oblasť justičnej politiky. Cieľom je spolupráca na analytických výskumných štúdiách, mentorovanie výskumných analytických činností vykonávaných na Ministerstve spravodlivosti SR, prípadne práca na vlastných analytických výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre AC MS SR.

Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení:

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, IČO: 00166073 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.justice.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu kariera.ac@justice.sk alebo na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Analytické centrum, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

*Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bude realizovaný podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe formou výberového konania.