Metodika určovania počtu sudcov

Transparentný systém prideľovania miest sudcov na jednotlivé súdy je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia rovnakého prístupu ľudí k spravodlivosti vo všetkých častiach Slovenskej republiky.

Doterajšia prax nebola založená na vopred určených a zverejnených kritériách a modeloch výpočtov. Chýbal jednoznačný spôsob ako stanoviť primeraný počet sudcov na súdoch a tomu zodpovedajúci počet voľných sudcovských miest.

 

Metodika určovania počtu sudcov a nadväzujúce Princípy určovania voľných miest sudcov na súdoch  sú otvorenými a transparentnými platformami. Ich cieľom je zefektívnenie výkonu súdnictva v súlade s princípmi „hodnoty za peniaze“.

 

Princípy, metodika a aktualizovaný prehľad o určených voľných miestach sudcov na súdoch sú pravidelne zverejňované na webovom sídle ministerstva. 

 

Nový analytický prístup na základe jasných a všetkým prístupných pravidiel určuje, koľko voľných miest sudcov potrebuje každý súd, aby bol zabezpečený rovnaký prístup k právnej ochrane v celej SR a aby klienti súdu dostali rozhodnutie v primeranom čase.

 

Optimálny počet sudcov na jednotlivých súdoch, ktorý je výsledkom metodiky, sa od roku 2018 každoročne vyhodnocuje na základe nových údajov za predchádzajúci rok. Metodika je flexibilná a jej model výpočtu dokáže zachytávať zmeny v súdnej sústave.

 

Na rozpočtové obdobie rokov 2019 – 2021 boli ciele metodiky nastavené na vyrovnávanie výkonu slovenských súdov s priemerom vyspelých krajín EÚ. Zároveň majú pomáhať vyrovnávať aj rozdiely v rámci súdnej sústavy, teda posilňovať schopnosť  jednotlivých súdov riešiť staré veci.