Mesačný prehľad o pohybe agendy Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Mesačné reporty predstavujú sumárne prehľady od začiatku štatistického roku. 

 

Pravidelné reporty sú výsledkom národného projektu Budovanie a posilnenie analytických kapacít 
v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu.