Ročný prehľad o pohybe konkurznej agendy

Pravidelné reporty sú výsledkom národného projektu Budovanie a posilnenie analytických kapacít
v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu.