Ročný prehľad o pohybe konkurznej a reštrukturalizačnej agendy na registrových súdoch a o konkurzom a vyrovnacom konaní na Krajskom súde v BB, BA a KE

Pravidelné reporty sú výsledkom národného projektu Budovanie a posilnenie analytických kapacít 
v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu.