Ročný prehľad o pohybe agendy Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Pravidelné reporty sú výsledkom národného projektu Budovanie a posilnenie analytických kapacít
v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu.