Vizualizácie dát a infografiky

Po rozsiahlom zrušení nariadených pojednávaní (v dôsledku prijatia mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením COVID-19) sa pojednávacia činnosť súdov vracia do obvyklého stavu. Podobne sa obnovuje aj miera rozhodovania o došlom nápade (tzv. clearance rate), ktorá sa opäť dostáva nad 100 %.

 

Po prijatí mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 postupne došlo (v období 12. až 18. týždňa 2020) na okresných súdoch k poklesu naplánovaných pojednávaní o 27 % oproti štandardu a zároveň k zrušeniu 74 % dovtedy nariadených pojednávaní. Podobný vývoj, len v menšej mierke, možno pozorovať aj na krajských súdoch. Viac v našej analýze:

 

“Pojednávania na okresných a krajských súdoch počas mimoriadnej situácie a  núdzového stavu” (.PDF)


O vývoji pojednávaní po uvoľnení mimoriadnych opatrení budeme ešte informovať. Prvé dáta zatiaľ naznačujú, že súdy sa postupne začínajú približovať k pojednávaniu v obvyklom rozsahu.

 


Zdroj údajov: databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“), 20.5.2020. (pozn.: vymazané pojednávanie – predpoklad, že ide o pojednávanie, ktorého termín bol zrušený, a preto došlo k jeho výmazu zo systému)

Povinnosť preukázania konečného užívateľa výhod mali doposiaľ len subjekty, ktoré podnikali so štátom. Podľa novely zákona o obchodnom registri majú záväzok nahlásiť údaje o týchto osobách do konca roka už všetky zapísané spoločnosti.

 

 

Vývoj celkového nápadu vecí a detail exekučnej agendy podľa údajov vykazovaných okresnými súdmi SR. Okrem dlhodobého trendu poklesu nápadu došlo v roku 2018 k výraznému zníženiu predovšetkým v exekučnej agende, v ktorej bol zavedený systém ustanovenia súdnych exekútorov náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov.

 

 

 

Reflektujúc medzinárodný vývoj v oblasti ľudských práv, od 1.7.2016 už na Slovensku nie je možné zbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony (úplne odobrať). Výsledkom je zvýšené využívanie inštitútu obmedzenia spôsobilosti, predovšetkým z dôvodu duševnej poruchy.

Problematikou sa rezort zaoberá v rámci prípravy Vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany seniorov v Slovenskej republike.

 

 

K aktuálnej téme, zákonu o zastavení starých exekúcií, poskytujeme prehľad o počte živých exekučných spisov (starších ako 5 rokov) vedených na okresných súdoch SR.

 

Zdroj údajov: databáza Centrálneho informačného systému súdnictva

Predstavujeme Vám proces, pri ktorom sme prešli z papierového zberu štatistických údajov na elektronický. Metodika zberu bola zjednotená a údaje už nie je potrebné prepisovať z papierových formulárov. Vytvorením dátového skladu a integráciou overených dát sa práca zefektívnila a výsledkom sú rýchlo spracovateľné údaje.