Vizualizácie dát a infografiky

Povinnosť preukázania konečného užívateľa výhod mali doposiaľ len subjekty, ktoré podnikali so štátom. Podľa novely zákona o obchodnom registri majú záväzok nahlásiť údaje o týchto osobách do konca roka už všetky zapísané spoločnosti.

 

 

Vývoj celkového nápadu vecí a detail exekučnej agendy podľa údajov vykazovaných okresnými súdmi SR. Okrem dlhodobého trendu poklesu nápadu došlo v roku 2018 k výraznému zníženiu predovšetkým v exekučnej agende, v ktorej bol zavedený systém ustanovenia súdnych exekútorov náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov.

 

 

 

Reflektujúc medzinárodný vývoj v oblasti ľudských práv, od 1.7.2016 už na Slovensku nie je možné zbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony (úplne odobrať). Výsledkom je zvýšené využívanie inštitútu obmedzenia spôsobilosti, predovšetkým z dôvodu duševnej poruchy.

Problematikou sa rezort zaoberá v rámci prípravy Vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany seniorov v Slovenskej republike.

 

 

K aktuálnej téme, zákonu o zastavení starých exekúcií, poskytujeme prehľad o počte živých exekučných spisov (starších ako 5 rokov) vedených na okresných súdoch SR.

 

Zdroj údajov: databáza Centrálneho informačného systému súdnictva

Predstavujeme Vám proces, pri ktorom sme prešli z papierového zberu štatistických údajov na elektronický. Metodika zberu bola zjednotená a údaje už nie je potrebné prepisovať z papierových formulárov. Vytvorením dátového skladu a integráciou overených dát sa práca zefektívnila a výsledkom sú rýchlo spracovateľné údaje.