Prečo je dôležité špecializovať sudcov?

| 0

Kvalitu zabezpečí cievar, srdciar, traumatológ, urológ…, teda špecialista, nie všeobecný chirurg. Zmena privodí, že v SR budeme mať 5 špecializovaných skupín sudcov – civilných, obchodných, trestných, správnych a sudcov pre rodinnú agendu. Každá agenda má svoj charakteristický postup (procesné a … Continued

Zrýchli zmena súdnej mapy konania?

| 0

Špecializácia sudkýň a sudcov na agendu vo väčších súdnych obvodoch predpokladá rýchlejšie rozhodnutia najmä zložitejších vecí. Skladba vecí v každej agende je podobná – väčšina vecí je jednoduchých a rutinných, ktoré je potrebné efektívne spracovať a vybaviť. Navyše IT technológie, … Continued

Ako zmena súdnej mapy prispeje k vyššej transparentnosti súdnictva?

| 0

Špecializácia predpokladá sprehľadnenie zaťaženosti a výkonnosti sudcu/sudkyne v agende. So súbežne prebiehajúcou elektronizáciou súdneho konania bude veľmi jednoduché zistiť pre občana (vzdialeným prístupom do spisu) aktuálny stav konania a pre verejnosť porovnanie sudcov a sudkýň rovnomerne zaťažených v jednej agende … Continued

Zrušia sa niektoré súdne budovy?

| 0

Reforma súdnej mapy zväčší súdne obvody a počíta aj s detašovanými pracoviskami tam, kde je to nutné a prospešné. O vnútornom usporiadaní nových súdnych obvodov, vrátane prípadného zachovania súčasných súdnych budov ako detašovaných pracovísk, rozhodnú noví predsedovia súdov. V procese … Continued

Kedy sa naposledy menila súdna mapa?

| 0

V roku 1996 bolo vytvorených 79 administratívnych okresov. Z praktických dôvodov nebolo vtedy možné zriadiť aj 79 okresných súdov, pretože 24 z nich by vo svojom obvode nemalo dosť prípadov na to, aby vôbec mohli existovať. S účinnosťou od roku … Continued

Prečo vzniká osobitne správne súdnictvo?

| 0

Táto agenda je osobitá a do roku 1989 sa veľmi zanedbávala, pretože v nej ide o spory so štátom. Je dôležité, aby bolo správne súdnictvo efektívne. Tri správne súdy vznikajú ako prvostupňové súdy pre Najvyšší správny súd. Veci sú komplexnejšie … Continued

Aký bude ďalší postup?

| 0

Predpoklad je v priebehu 2021 vytvoriť potrebný legislatívny rámec pre realizáciu novej súdnej mapy s tým, aby od 1. augusta 2021 bola účinná zákonná úprava a aby od 1. júla 2022 prešiel výkon súdnictva zo všeobecných súdov na nástupnícke súdy.

Prečo vzniká nová súdna mapa?

| 0

Cieľom reformy súdnej mapy je vytvoriť vhodnejšie podmienky pre špecializáciu sudkýň a sudcov so zámerom zvýšiť kvalitu a efektívnosť súdneho rozhodovania, a tým aj dôveryhodnosť súdnictva. Zavedenie novej súdnej mapy vyplýva z odporúčaní Komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) pri Rade … Continued