Ako bude zabezpečená odbornosť v senátoch na správnych súdoch, keď rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie je v množstve prípadov opretá o odborné stanoviská neprávnických profesií, resp. o námietkach rozhodujú aj neprávnici?

| 0

Odbornosť senátov (kolégií) pre oblasť verejného obstarávania bude v prvom rade zabezpečená výberom sudcov do správnych senátov na súdy, ktoré sa budú od 01.08.2021 zaoberať agendou verejného obstarávania (Nitra, Žilina, Košice). Reforma predpokladá postupné zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie sudcov v … Continued

Na súčasných krajských súdoch je veľká časť správnej agendy vybavovaná samosudcami. Ako ju budú zvládať nesudcovia, bez skúsenosti s výkonom sudcovskej funkcie, na správnych súdoch?

| 0

Na všetky súdy v SR, ktoré vybavujú prvoinštančnú agendu, sú menovaní zásadne nesudcovia, teda osoby bez sudcovských skúseností. Takto sú menovaní sudcovia okresných súdov a aj doteraz tak boli menovaní sudcovia krajských súdov pre správne kolégiá. Títo sudcovia pôsobili ihneď … Continued

Ministerstvá a väčšina ostatných ústredných orgánov štátnej správy má sídlo v Bratislave. Ráta sa so zvýšenými nákladmi na presun účastníkov konania na pojednávanie (cestovné, diéty, prípadne náklady na ubytovanie)?

| 0

Ráta sa s dopadom na rozpočet verejnej správy, ktoré si jednotlivé rozpočtové kapitoly budú riešiť vo vlastnej réžii. Z praktického hľadiska dochádzanie z Bratislavy do Nitry nemá charakter viacdennej pracovnej (služobnej) cesty.

Prečo sa na jednej strane rušia všeobecné súdy a na druhej strane sa idú zriaďovať nové správne súdy s potrebou ich materiálne zabezpečiť a personálne obsadiť (zamestnanci, sudcovia, vedenie súdu, riaditeľ správy súdu, personálne oddelenie, osobitné obstarávanie materiálnych potrieb a pod. – t. j. dôvody pre ktoré sa rušia všeobecné súdy)?

| 0

Prioritným cieľom reformy nie je pokles počtu súdov alebo ich rušenie. Cieľom reorganizácie súdnej mapy je zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy: rodinná, civilná, trestná, obchodná. V prípade správnej agendy sa budeme uberať cestou špecializácie súdov, preto sa správna agenda … Continued

Prečo majú sudcovia, ktorí majú záujem prejsť na správne súdy, absolvovať výberové konanie? Sme toho názoru, že je potrebné spraviť prieskum, koľko sudcov, ktorí túto agendu vykonávajú v súčasnosti, majú záujem prejsť na novozriadené správne súdy.

| 0

Aktuálni členovia správnych senátov , ktorí o to prejavia záujem, prejdú na správne súdy od 01.04.2022 len vypočutím pred Súdnou radou SR a overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Týka sa to len krajských súdov. Uplatní sa teda obdobný režim ako pri … Continued