Brali ste do úvahy umiestnenie sociálnych zariadení?

| 0

Umiestnenie sociálnych zariadení nie je pre tvorbu súdnej mapy určujúcim kritériom. Reforma však prihliada aj na zraniteľné skupiny a citlivé agendy, akou je aj opatrovnícka či rodinná agenda a predpokladá okrem zachovania pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel aj možnosť „dochádzania … Continued

Prečo ste nebrali do úvahy súčasnú pandemickú situáciu? Väčšia časť obyvateľstva bude musieť dochádzať za súdnymi konaniami do oblasti s menšou časťou obyvateľstva a miera migrácie je jedným z podporných parametrov šírenia ochorenia COVID-19. Zvyšujete tak mieru rizika obyvateľstva nakazenia.

| 0

Tento argument je pre nadčasovosť návrhu súdnej mapy nerelevantný. Navyše v čase pandemickej situácie sa opatreniami na úrovni vlády, ÚVZ SR a/alebo rezortu spravodlivosti navrhuje obmedzenie fyzickej účasti strán na pojednávaní. Ministerstvo odporúča využívať IKT prostriedky na zabezpečenie online pojednávaní, … Continued

Kolízni opatrovníci sa zúčastňujú na pojednávaniach, po novom by bolo pre nich komplikované zastupovať deti. Zastupovanie inými zamestnancami však nebude vyhovovať ani klientom. Zrušenie súdu by bolo v neprospech maloletých, konanie by sa predĺžilo a stalo finančne náročnejším. Ako chcete vyriešiť tento problém?

| 0

Čo sa týka vplyvu novej súdnej mapy na organizáciu úradov práce a vykonávanie činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnu kuratelu, v súčasnosti platí: 1. Obvody a sídla súdov nie sú totožné s územnosprávnym členením SR (okresov je 79, okresných súdov … Continued

Pri rušení súdov sa opierate o elektronizáciu. V okresoch, kde je veľká miera sociálne slabších, nezamestnaných, sa už teraz majú problémy dostaviť sa na súd. Už teraz sa výsluchy často vykonávajú na obecných úradoch. Brali ste pri tvorbe súdnej mapy do úvahy aj tieto skutočnosti?

| 0

Uvedomujeme si, že menej obvodov môže znamenať dochádzku na väčšie vzdialenosti, a teda aj zvýšenú námahu účastníkov konania. Reforma súdnej mapy má docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a predvídateľnejšie rozhodnutie súdu pre občana. V tomto kontexte má dostupnosť rýchleho a kvalitného rozhodnutia … Continued

V prípade, že by zamestnanci museli dochádzať 45 a viac km, je možné, že si to finančne nebudú môcť dovoliť. Ako sa chcete vysporiadať so situáciou pre zamestnancov súdu?

| 0

Zachovanie zanikajúcich okresných súdov ako pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel na prechodné obdobie, kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto pracovísk, je riešením ako stabilizovať situácie v obvodoch. MS SR pripravuje aj opatrenia na motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by … Continued

Ak majú zostať detašované pracoviská v ktorých mestách súdy (fakticky) zostanú, koľko sudcov bude na detašovanom pracovisku, akú agendu budú vykonávať, prečo sa to nerieši cez kauzálnu príslušnosť ako je to napr. v prípade pracovnoprávnych sporov

| 0

Rozhodnutia o spôsobe využitia detašovaných pracovísk budú uskutočnené v spolupráci s predsedami nových súdnych obvodov. Budú závisieť napríklad od kapacity existujúcich budov a počtov sudcov rozdelených podľa jednotlivých špecializácií. Úlohou predsedov nových súdnych obvodov bude po diskusii so sudcami a … Continued