Prečo v navrhovanej súdnej mape chýbajú merateľné ciele?

| 0

Kľúčovým cieľom návrhu súdnej mapy je zabezpečiť minimálne troch špecializovaných sudcov/tri špecializované senáty v každej z hlavných súdnych agend (rodinná, civilná, trestná, obchodná a správna) v súdnom obvode. Merateľným ukazovateľom dosiahnutia tohto cieľa je počet špecializovaných sudcov/senátov na každú z … Continued

Prečo ste neprišli s dátami o “súde optimálnej veľkosti”? Zaoberali ste sa tým, že po zavedení súdnej mapy budeme mať nadpriemerne veľa obyvateľov na jedného sudcu?

| 0

Návrh pracuje s kritériom minimálnej veľkosti súdneho obvodu, resp. súdu, kde musí byť pre účely špecializácie zabezpečený počet minimálne troch špecializovaných sudcov/senátov v každej z hlavných súdnych agend. Optimálna veľkosť súdneho obvodu, resp. súdu je tá, ktorá toto kritérium splní. … Continued

Kolízni opatrovníci sa zúčastňujú na pojednávaniach, po novom by bolo pre nich komplikované zastupovať deti. Zastupovanie inými zamestnancami však nebude vyhovovať ani klientom. Zrušenie súdu by bolo v neprospech maloletých, konanie by sa predĺžilo a stalo finančne náročnejším. Ako chcete vyriešiť tento problém?

| 0

Čo sa týka vplyvu novej súdnej mapy na organizáciu úradov práce a vykonávanie činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnu kuratelu, v súčasnosti platí: 1. Obvody a sídla súdov nie sú totožné s územnosprávnym členením SR (okresov je 79, okresných súdov … Continued

Pri rušení súdov sa opierate o elektronizáciu. V okresoch, kde je veľká miera sociálne slabších, nezamestnaných, sa už teraz majú problémy dostaviť sa na súd. Už teraz sa výsluchy často vykonávajú na obecných úradoch. Brali ste pri tvorbe súdnej mapy do úvahy aj tieto skutočnosti?

| 0

Uvedomujeme si, že menej obvodov môže znamenať dochádzku na väčšie vzdialenosti, a teda aj zvýšenú námahu účastníkov konania. Reforma súdnej mapy má docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a predvídateľnejšie rozhodnutie súdu pre občana. V tomto kontexte má dostupnosť rýchleho a kvalitného rozhodnutia … Continued

V prípade, že by zamestnanci museli dochádzať 45 a viac km, je možné, že si to finančne nebudú môcť dovoliť. Ako sa chcete vysporiadať so situáciou pre zamestnancov súdu?

| 0

Zachovanie zanikajúcich okresných súdov ako pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel na prechodné obdobie, kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto pracovísk, je riešením ako stabilizovať situácie v obvodoch. MS SR pripravuje aj opatrenia na motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by … Continued

Ak majú zostať detašované pracoviská v ktorých mestách súdy (fakticky) zostanú, koľko sudcov bude na detašovanom pracovisku, akú agendu budú vykonávať, prečo sa to nerieši cez kauzálnu príslušnosť ako je to napr. v prípade pracovnoprávnych sporov

| 0

Rozhodnutia o spôsobe využitia detašovaných pracovísk budú uskutočnené v spolupráci s predsedami nových súdnych obvodov. Budú závisieť napríklad od kapacity existujúcich budov a počtov sudcov rozdelených podľa jednotlivých špecializácií. Úlohou predsedov nových súdnych obvodov bude po diskusii so sudcami a … Continued

Bral sa do úvahy aj rozdiel v počte obyvateľov obvodov zlúčených súdov, t. j. prečo nedochádza k zlúčeniu menších súdov do jedného väčšieho ale k pričleneniu menších k súdom väčším?

| 0

Pri návrhu obvodov a sídel súdov v súdnej mape sa bral do úvahy aj počet obyvateľov súčasných a zlúčených súdnych obvodov. Pri nastavovaní súdnej mapy bola tiež zohľadňovaná dlhodobá súdivosť v obvodoch (ktorá zohľadňuje aj počet obyvateľov). S cieľom rešpektovať … Continued