Argumentuje tým, že súd môže vycestovať za občanom. Ako si toto predstavuje, ak má byť zachovaná dôstojnosť pojednávania? Ako bude zabezpečená ochrana Justičnou strážou? Ako budete riešiť náklady na dochádzanie?

| 0

Tam, kde to bude efektívne a účelné, reforma predpokladá zachovanie budov súčasných súdov, v ktorých by mohli byť na prechodné obdobie zriadené pracoviská sídelných súdov. V prechodnom období sa má preveriť ich účelnosť po zavedení špecializácie. Tieto miesta už teraz … Continued

Brali ste do úvahy umiestnenie sociálnych zariadení?

| 0

Umiestnenie sociálnych zariadení nie je pre tvorbu súdnej mapy určujúcim kritériom. Reforma však prihliada aj na zraniteľné skupiny a citlivé agendy, akou je aj opatrovnícka či rodinná agenda a predpokladá okrem zachovania pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel aj možnosť „dochádzania … Continued

Prečo ste nebrali do úvahy súčasnú pandemickú situáciu? Väčšia časť obyvateľstva bude musieť dochádzať za súdnymi konaniami do oblasti s menšou časťou obyvateľstva a miera migrácie je jedným z podporných parametrov šírenia ochorenia COVID-19. Zvyšujete tak mieru rizika obyvateľstva nakazenia.

| 0

Tento argument je pre nadčasovosť návrhu súdnej mapy nerelevantný. Navyše v čase pandemickej situácie sa opatreniami na úrovni vlády, ÚVZ SR a/alebo rezortu spravodlivosti navrhuje obmedzenie fyzickej účasti strán na pojednávaní. Ministerstvo odporúča využívať IKT prostriedky na zabezpečenie online pojednávaní, … Continued

Prečo v navrhovanej súdnej mape chýbajú merateľné ciele?

| 0

Kľúčovým cieľom návrhu súdnej mapy je zabezpečiť minimálne troch špecializovaných sudcov/tri špecializované senáty v každej z hlavných súdnych agend (rodinná, civilná, trestná, obchodná a správna) v súdnom obvode. Merateľným ukazovateľom dosiahnutia tohto cieľa je počet špecializovaných sudcov/senátov na každú z … Continued

Prečo ste neprišli s dátami o „súde optimálnej veľkosti“? Zaoberali ste sa tým, že po zavedení súdnej mapy budeme mať nadpriemerne veľa obyvateľov na jedného sudcu?

| 0

Návrh pracuje s kritériom minimálnej veľkosti súdneho obvodu, resp. súdu, kde musí byť pre účely špecializácie zabezpečený počet minimálne troch špecializovaných sudcov/senátov v každej z hlavných súdnych agend. Optimálna veľkosť súdneho obvodu, resp. súdu je tá, ktorá toto kritérium splní. … Continued

V predloženom návrhu sa uvádza, že Reforma súdnej mapy znamená v podstave návrat k stavu do roku 1996, s uvedeným nemôžeme súhlasiť, pretože napríklad Okresný súd Topoľčany existoval aj v 90- tych rokoch, avšak v Reforme súdnej mapy sa tento súd ako sídelný neuvádza.

| 0

Reforma súdnej mapy znamená „v podstate“ návrat k stavu do roku 1996, nie je však so stavom do roku 1996 úplne totožná. Topoľčany patria v kontexte vývoja územného a správneho členenia Slovenska do Ponitria (Stručný prehľad vývoja územného a správneho … Continued

Prečo trváte na podmienke, že pri náhodnom prideľovaní je nutnosť mať troch sudcov? Ani Ústava SR o podmienky náhodného prideľovania nehovorí. Ak by to však bolo naozaj nutné, prečo by to nebolo možné aj pri dvoch sudcoch?

| 0

Prax ukazuje, že už dvaja sudcovia pri odôvodnenej absencii (PN, materská dovolenka ai.) môžu svojím výpadkom spôsobiť vážne problémy pri vybavovaní veci v primeranom čase. Tento počet nie je dostatočný ani pre náhodný výber sudcu, resp. náhodné pridelenie veci.