V predloženom návrhu sa uvádza, že Reforma súdnej mapy znamená v podstave návrat k stavu do roku 1996, s uvedeným nemôžeme súhlasiť, pretože napríklad Okresný súd Topoľčany existoval aj v 90- tych rokoch, avšak v Reforme súdnej mapy sa tento súd ako sídelný neuvádza.

| 0

Reforma súdnej mapy znamená „v podstate“ návrat k stavu do roku 1996, nie je však so stavom do roku 1996 úplne totožná. Topoľčany patria v kontexte vývoja územného a správneho členenia Slovenska do Ponitria (Stručný prehľad vývoja územného a správneho … Continued

Prečo trváte na podmienke, že pri náhodnom prideľovaní je nutnosť mať troch sudcov? Ani Ústava SR o podmienky náhodného prideľovania nehovorí. Ak by to však bolo naozaj nutné, prečo by to nebolo možné aj pri dvoch sudcoch?

| 0

Prax ukazuje, že už dvaja sudcovia pri odôvodnenej absencii (PN, materská dovolenka ai.) môžu svojím výpadkom spôsobiť vážne problémy pri vybavovaní veci v primeranom čase. Tento počet nie je dostatočný ani pre náhodný výber sudcu, resp. náhodné pridelenie veci.

Argumentuje tým, že súd môže vycestovať za občanom. Ako si toto predstavuje, ak má byť zachovaná dôstojnosť pojednávania? Ako bude zabezpečená ochrana Justičnou strážou? Ako budete riešiť náklady na dochádzanie?

| 0

Tam, kde to bude efektívne a účelné, reforma predpokladá zachovanie budov súčasných súdov, v ktorých by mohli byť na prechodné obdobie zriadené pracoviská sídelných súdov. V prechodnom období sa má preveriť ich účelnosť po zavedení špecializácie. Tieto miesta už teraz … Continued

Brali ste do úvahy umiestnenie sociálnych zariadení?

| 0

Umiestnenie sociálnych zariadení nie je pre tvorbu súdnej mapy určujúcim kritériom. Reforma však prihliada aj na zraniteľné skupiny a citlivé agendy, akou je aj opatrovnícka či rodinná agenda a predpokladá okrem zachovania pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel aj možnosť „dochádzania … Continued

Prečo ste nebrali do úvahy súčasnú pandemickú situáciu? Väčšia časť obyvateľstva bude musieť dochádzať za súdnymi konaniami do oblasti s menšou časťou obyvateľstva a miera migrácie je jedným z podporných parametrov šírenia ochorenia COVID-19. Zvyšujete tak mieru rizika obyvateľstva nakazenia.

| 0

Tento argument je pre nadčasovosť návrhu súdnej mapy nerelevantný. Navyše v čase pandemickej situácie sa opatreniami na úrovni vlády, ÚVZ SR a/alebo rezortu spravodlivosti navrhuje obmedzenie fyzickej účasti strán na pojednávaní. Ministerstvo odporúča využívať IKT prostriedky na zabezpečenie online pojednávaní, … Continued

Prečo v navrhovanej súdnej mape chýbajú merateľné ciele?

| 0

Kľúčovým cieľom návrhu súdnej mapy je zabezpečiť minimálne troch špecializovaných sudcov/tri špecializované senáty v každej z hlavných súdnych agend (rodinná, civilná, trestná, obchodná a správna) v súdnom obvode. Merateľným ukazovateľom dosiahnutia tohto cieľa je počet špecializovaných sudcov/senátov na každú z … Continued

Prečo ste neprišli s dátami o „súde optimálnej veľkosti“? Zaoberali ste sa tým, že po zavedení súdnej mapy budeme mať nadpriemerne veľa obyvateľov na jedného sudcu?

| 0

Návrh pracuje s kritériom minimálnej veľkosti súdneho obvodu, resp. súdu, kde musí byť pre účely špecializácie zabezpečený počet minimálne troch špecializovaných sudcov/senátov v každej z hlavných súdnych agend. Optimálna veľkosť súdneho obvodu, resp. súdu je tá, ktorá toto kritérium splní. … Continued