Na súčasných krajských súdoch je veľká časť správnej agendy vybavovaná samosudcami. Ako ju budú zvládať nesudcovia, bez skúsenosti s výkonom sudcovskej funkcie, na správnych súdoch?

| 0

Na všetky súdy v SR, ktoré vybavujú prvoinštančnú agendu, sú menovaní zásadne nesudcovia, teda osoby bez sudcovských skúseností. Takto sú menovaní sudcovia okresných súdov a aj doteraz tak boli menovaní sudcovia krajských súdov pre správne kolégiá. Títo sudcovia pôsobili ihneď … Continued

Ministerstvá a väčšina ostatných ústredných orgánov štátnej správy má sídlo v Bratislave. Ráta sa so zvýšenými nákladmi na presun účastníkov konania na pojednávanie (cestovné, diéty, prípadne náklady na ubytovanie)?

| 0

Ráta sa s dopadom na rozpočet verejnej správy, ktoré si jednotlivé rozpočtové kapitoly budú riešiť vo vlastnej réžii. Z praktického hľadiska dochádzanie z Bratislavy do Nitry nemá charakter viacdennej pracovnej (služobnej) cesty.