Investičná stratégia Ministerstva spravodlivosti SR

Cieľom Investičnej stratégie Ministerstva spravodlivosti SR je zrýchliť prípravu investičných projektov v rezorte a zvýšiť ich kvalitu. Je súčasťou širšej reformy verejných financií, ku ktorej sa vláda SR prihlásila programovým vyhlásením na roky 2021 – 2024 a potvrdila ju Plánom obnovy a odolnosti SR. 

 

Súčasťou zmien je nový spôsob prípravy investícií na základe analyticky podložených priorít a pravidelne aktualizovaných investičných plánov.

 

Štandardizované procesy a skorý výber vhodných projektov zabezpečia transparentnosť a lepšie podmienky na rozhodovanie. Od roku 2021 sa zároveň zaviedol nulový štartovací rozpočet pre nové kapitálové výdavky – do rozpočtu verejnej správy sa zaraďujú iba pripravené a spoločensky návratné investície.

 

Investičná stratégia rezortu rozdeľuje kapitálové výdavky rezortu spravodlivosti na štyri hlavné segmenty: budovy, informačné technológie, motorové vozidlá a ostatné investície. Ich základnou úlohou je podporiť reformné aktivity ministerstva spravodlivosti. V prípade justície sú to najmä investície do budov, vybavenia súdov a informatizácie procesov, ktoré sprevádzajú reformu súdnej mapy SR. Zbor väzenskej a justičnej stráže SR zasa dobieha investičný dlh potrebný na plnenie cieľov, medzinárodných záväzkov a odporúčaní.

 

Strategické investičné ciele rezortu spravodlivosti spolu s merateľnými ukazovateľmi ich plnenia sú súčasťou metodiky určovania investičných priorít. Podľa nej sa prioritné investičné projekty zaradia podľa dôležitosti  do priorizovaného investičného plánu rezortu.

 

Zoznam známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investícií rezortu spravodlivosti za civilnú časť a oblasť väzenstva je uverejnený v zásobníku investičných zámerov. Aktualizuje sa na pravidelnej báze a používa sa ako hlavný vstup pri určovaní investičných priorít a tvorbe investičného plánu.