Kariéra

V súčasnosti nie je vyhlásené žiadne výberové konanie. V prípade vyhlásenia výberového konania bude zverejnené na tom mieste.

 

V prípade záujmu o spoluprácu s Analytickým centrom posielajte Vaše životopisy na: kariera.ac@justice.sk

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR.

Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje.

 

Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí.

 

V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície

 

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR aktuálne rozširuje svoj tím a hľadá nových kolegov alebo kolegyne, ktorí nám pomôžu pri nových výzvach, ktoré rezort čakajú počas roku 2021 a ďalej v rámci tvorby a implementácie rôznych projektov, zefektívňovania fungovania rezortu, či realizácie úloh spojených s Plánom obnovy.

 

Hľadáme primárne ľudí ekonomického a dátového zamerania, ktorí nám pomôžu kvalitne a efektívne pracovať na vytváraní metodík ekonomických analýz v rezorte spravodlivosti (CBA, prioritizácia investičných projektov, tvorba štúdií uskutočniteľnosti), hodnotení investičných projektov alebo spolupracovať na revízii výdavkov.

 

Zároveň hľadáme do teamu právnika, ktorý by participoval primárne na právnych analýzach v oblasti súdnictva na podporu reforiem v justícii a inklinuje k práci s dátami.

 

Obsadzujeme celkovo 7 pracovných pozícií na kontrakty na dobu určitú (do konca roka 2021), avšak s výhľadom začlenenia do internej štruktúry Analytického centra.

 

Výberové  konania pozostávajú zo štandardného testu (slovenský jazyk, anglický jazyk, odborný test), vypracovania krátkej prípadovej štúdie a osobného pohovoru.

 

Do času, kým bude zverejnený link a umožnené prihlasovanie sa do výberových konaní na vyššie uvedené pozície, posielajte Vaše životopisy na: kariera.ac@justice.sk.

 

V prípade, že by ste s nami chceli vo vyššie uvedených oblastiach spolupracovať externe, ozvite sa nám  rovnako na: kariera.ac@justice.sk. V predmete emailu uveďte „externá spolupráca“.

 

 

Zaujíma ťa ako zefektívniť verejné financie v súlade s princípom hodnoty za peniaze? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia? Chceš sa podieľať na analýzach a posudzovaní efektívnosti súdnictva, rozpočtu kapitoly a súdov a na optimalizácii a revízii výdavkov?

 

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície.

 

Hľadáme skúseného uchádzača s dobrými znalosťami a skúsenosťami s rozpočtovým procesom vo verejnej správe, spôsobom zostavovania rozpočtu, stanovovania KPIs, vypracovaním ekonomických analýz zameraných na optimalizáciu nákladov a výdavkov, procesnú optimalizáciu alebo analýz obdobného charakteru.

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:

 

 • Ústava Slovenskej republiky
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon 425/2021 o štátnom rozpočte na rok 2021
 • zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu (https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/)

 

V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 2 000 Eur.

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia? Chceš meniť veci k lepšiemu?

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície.

Hľadáme skúseného uchádzača s dobrými znalosťami a skúsenosťami s riadením údajov a ich správou, spracovaním veľkých dát, ich analýzou a interpretáciou. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

Obsadzovaná je 1 pracovná pozícia, pričom sa vyžaduje 5 rokov pracovných skúseností, optimálne v oblastiach popísaných vyššie. Pozícia sa obsadzuje do konca roka  2021 s výhľadom na systemizáciu pracovných miest a zaradenia do vnútornej štruktúry Analytického centra.

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:

– Ústava Slovenskej republiky

– zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– analytické, logické, koncepčné a strategické myslenie

– základy štatistiky

– znalosť práce s SQL databázami, JSON (JavaScript Object Notation), Python / R

 V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 3 000 Eur.

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia? Chceš meniť veci k lepšiemu?

 

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície.

 

Hľadáme dynamického uchádzača – právničku/právnika – s dobrým všeobecným prehľadom, analytickým myslením, znalosťami a skúsenosťami s vypracovávaním právnych analýz, hodnotení či koncepčných materiálov v okruhu overovaných znalostí a so záujmom o prácu s dátami na podporu zavádzania dobre informovaných politík v pôsobnosti rezortu. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať samostatne, ako aj byť súčasťou interdisciplinárneho tímu.

 

Ponúkame možnosť podieľať sa na hodnotení legislatívy, analyzovať príčiny problémov v justícii, navrhovať riešenia v rôznych oblastiach v pôsobnosti ministerstva a spolupracovať pri tvorbe a hodnotení dopadov politík rezortu. Staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou môžeš prispieť k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva v tejto krajine.

 

Analytické centrum – oddelenie rezortných analýz

 

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť sa bude u uchádzačov overovať v rámci výberového konania:

 

– Ústava Slovenskej republiky

– Ústavný zákon č. 422/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 423/2020 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva

– Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

– Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

– Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

– Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– LP/2020/587 Zákon o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 2 000 Eur.

 

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti ponúka študentom a študentkám vysokých škôl možnosť stážovať počas akademického roka aj v priebehu leta.

 

Čo ponúkame

 

   • jedinečnú možnosť učiť sa a získať odborné skúsenosti v dynamickom kolektíve
   • možnosť dostať sa k príprave právnych analýz a zaujímavým témam
   • pomoc pri príprave odborných podkladov pre Ministerstvo spravodlivosti
   • možnosť získať referencie pre budúcich zamestnávateľov

Čo očakávame

 

   • študent / študentka bakalárskeho a magisterského stupňa dennej formy štúdia do 26 rokov
   • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody)
   • zmysel pre spoluprácu
   • záujem a orientácia v oblasti justície a súdnictva
   • aktívna znalosť anglického jazyka
   • znalosť MS Office

 

Spolupráca je určená pre renomovaných výskumníkov s orientáciou na dátovú analýzu a oblasť justičnej politiky. Hľadáme primárne ľudí ekonomického, dátového a právnického zamerania s cieľom spolupracovať na analytických výskumných štúdiách, mentorovať výskumné analytické činnosti vykonávané na Ministerstve spravodlivosti SR, prípadne pracovať na vlastných analytických výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre AC MS SR.

 

Viac info v časti „Koho hľadáme?“

 

Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení:

 

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava, IČO: 00166073 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.justice.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu kariera.ac@justice.sk alebo na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Analytické centrum, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

 

*Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bude realizovaný podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe formou výberového konania.