Určovanie počtu sudcov

Transparentný systém prideľovania miest sudcov na jednotlivé súdy je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia rovnakého prístupu ľudí k spravodlivosti vo všetkých častiach Slovenskej republiky. Prax určovania počtu sudcov v súdnej sústave SR nebola do júna 2020 založená na vopred určených a zverejnených kritériách a modeloch výpočtov. Chýbal jednoznačný spôsob ako stanoviť primeraný počet sudcov na súdoch a tomu zodpovedajúci počet voľných sudcovských miest.

 

Metodika určovania počtu sudcov a nadväzujúce Princípy určovania voľných miest sudov na súdoch sú otvorenými a transparentnými platformami. Ich cieľom je zefektívnenie výkonu súdnictva v súlade s princípmi „hodnoty za peniaze“.

 

Nový analytický prístup na základe jasných pravidiel zakotvených v metodike a údajov za predchádzajúci rok každoročne určuje optimálny počet sudcov na jednotlivých súdoch a v súdnej sústave. Pomáha určiť, koľko voľných miest sudcov potrebuje každý súd, aby bol zabezpečený rovnaký prístup k právnej ochrane v celej SR a aby klienti súdu dostali rozhodnutie v primeranom čase.

 

Princípy, podľa potreby aktualizovaná metodika, každoročný optimálny počet sudcov na súdoch, ako aj prehľad o určených voľných miestach sudcov na súdoch sú pravidelne zverejňované na webovom sídle ministerstva.

 

Prvá verzia metodiky bola vypracovaná v roku 2018 a ako verzia 2.1 bola vedením rezortu spravodlivosti schválená, prvýkrát zverejnená a oficiálne použitá pri určovaní voľných miest sudcov na súdoch v lete roku 2020. Po uplynutí trojročného rozpočtového obdobia 2018 – 2020, na ktoré boli naviazané ciele metodiky, ako aj vplyvom pandémie COVD 19, nadobudla na jar 2021 účinnosť aktualizovaná metodika – verzia 3.0, ktorej ciele boli na rozpočtové obdobie rokov 2021 – 2023 nastavené na vyrovnávanie výkonu slovenských súdov s priemerom SR a na úroveň pred pandémiou COVID 19.

 

Z dôvodu implementácie reformy súdnej mapy od 1.6.2023 Analytické Centrum MS SR prichádza s aktualizovanou Metodikou určovania počtu sudcov – verzia 4.1 (MUPS 4.1), ktorá od 26.04.2023 nahrádza Metodiku určovania počtu sudcov – verzia 3.0 (MUPS 3.0) platnú od 19.03.2021. MUPS 4.1 reaguje najmä na zmeny v kauzálnej a geografickej príslušnosti okresných a krajských súdov podľa jednotlivých agend, ako aj vytvorenie špecializovaných správnych súdov a mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Detailné vysvetlenie zmienoptimálny počet sudcov pre rok 2023 sú sprievodnými materiálmi ku konsolidovanému zneniu metodiky vo verzii 4.1.

 

Aplikáciou doterajších verzií metodiky sa potvrdilo, že je flexibilná a jej model výpočtu dokáže zachytávať zmeny v súdnej sústave.

Dokumenty na stiahnutie