Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti SR je súčasťou spoločnej reakcie krajín EÚ na hospodársku krízu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Kombinácia investícií, reforiem a efektívnych verejných politík umožní opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ a dosiahnuť zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života.

 

Pre oblasť justície pôvodne vláda SR vyčlenila z plánu obnovy 261,2 miliónov eur. V júni 2023 Európska komisia schválila revíziu plánu obnovy, v rámci ktorej došlo k plošnému kráteniu rozpočtu vo výške 8,6% na rezort. Pre MS SR tak pôjde z plánu obnovy 238,7 miliónov eur. Ide o investičný balík navyše ku kapitálovým výdavkom zo štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov.

 

Výnimočnosť investícií z plánu obnovy je založená na prepojení s reformami. Podľa pravidiel čerpania podmienkou uvoľňovania zdrojov je plnenie opatrení – takzvaných CID míľnikov –, ku ktorým sa po dohode s Európskou komisiou členské krajiny zaviazali.

poo2023-1
poo2023-2

Investície na podporu reforiem v justícii sú rozdelené do troch hlavných oblastí:

 

      • modernizácia budov súdov bude sprevádzať reformu súdnej mapy. Vďaka plánu obnovy sa chystá obstaranie nových mestských súdov a rozsiahle rekonštrukcie existujúcich súdnych budov.
      • digitalizácia súdnictva bude zahŕňať investície do kľúčových informačných systémov – súdny manažment, obchodný register a insolvenčné konanie, ako aj digitalizáciu zbierky listín. Súčasťou investičného plánu je aj kompletná obmena výpočtovej techniky a modernizácia IKT na súdoch.
      • posilňovanie analytických kapacít súdov je zamerané na odborné posilnenie súdnych oddelení a sudcov a skvalitnenie a zrýchlenie rozhodovacieho procesu. Súčasťou investičného plánu je vývoj aplikácie pre spoločnú justičnú analytickú platformu.

 

Aktualizovaný Plán obnovy a odolnosti SR (vrátane kapitoly REPowerEU) obsahuje 64 reforiem a 60 investícií, ktorých plnenie je rozdelené do 222 míľnikov a cieľov (z toho 30 REPowerEU). Harmonogram plnenia je rozdelený na desať balíkov, pričom za každý rok môže členská krajina predložiť maximálne dve žiadosti o platbu. Podmienkou získania peňazí je riadne splnenie cieľov a míľnikov v každom balíku. Záväzky nie je možné dodatočne meniť. Ich prípadné neplnenie významne ohrozuje čerpanie peňazí z plánu obnovy.