Ročný prehľad o obehu vecí na okresných a krajských súdoch SR v roku 2020

Pravidelné reporty sú výsledkom národného projektu Budovanie a posilnenie analytických kapacít 
v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu.