Najčastejšie otázky k správnemu súdnictvu

 • Prečo sa na jednej strane rušia všeobecné súdy a na druhej strane sa idú zriaďovať nové správne súdy s potrebou ich materiálne zabezpečiť a personálne obsadiť (zamestnanci, sudcovia, vedenie súdu, riaditeľ správy súdu, personálne oddelenie, osobitné obstarávanie materiálnych potrieb a pod. – t. j. dôvody pre ktoré sa rušia všeobecné súdy)?
  Prioritným cieľom reformy nie je pokles počtu súdov alebo ich rušenie. Cieľom reorganizácie súdnej mapy je zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy: rodinná, civilná, trestná, obchodná. V prípade správnej agendy sa budeme uberať cestou špecializácie súdov, preto sa správna agenda vyčlenila v rámci samostatného systému, správneho súdnictva. Cieľ špecializácie sudcov podmienil minimálnu veľkosť obvodov, aby ju bolo možné reálne dosiahnuť. Pri všeobecnom súdnictve si to vyžiadalo zväčšenie súdnych obvodov, a tým zníženie ich počtu. V správnom súdnictve budú prvostupňové obvody tri, budú dostatočne veľké na zabezpečenie špecializácie súdov.
 • Koľko sudcov a zamestnancov majú mať (personálne zabezpečenie)?
  Správne súdy predovšetkým preberú sudcov správnych kolégií doterajších krajských súdov vo svojom obvode. Správny súd v Nitre tak preberie aj sudcov Krajského súdu v Bratislave, ktorí túto špecifickú agendu vykonávali. Okrem toho budú personálne posilnené doplnením počtu miest sudcov na celkom 90, ktoré budú proporčne pridelené ministerstvom na správne súdy. Primerane bude na súdy pridelený aj justičný personál v súlade s platnou právnou úpravou.
 • Akým spôsobom budú súdy sudcami obsadzované vzhľadom na krátkosť času (preloženie, výberové konanie, nábor?)?
  Sudcovia súčasných KS budú obsadzovaní na voľné miesta sudcov na správnych súdoch zjednodušeným výberom. Ostatní uchádzači budú musieť absolvovať štandardné výberové konanie. Oba typy výberových konaní sú v gescii súdnej rady do 31.03.2022. Od 01.04.2022, čiže od začatia výkonu súdnictva na správnych súdoch, budú môcť byť voľné miesta sudcov obsadzované už len štandardným spôsobom v zmysle zákonnej úpravy a vyhlášky, a to výberovým konaním alebo preložením medzi súdmi.
 • Kde presne budú umiestnení sudcovia a zamestnanci nového súdu (materiálne zabezpečenie)?
  Na umiestnenie sudcov správnych súdov a prislúchajúceho justičného personálu budú potenciálne využité priestory súčasných krajských súdov v Nitre, Žiline a Košiciach, prípadne iné vhodné priestory v týchto sídelných mestách, ak to bude nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva na týchto správnych súdoch. Využitie iných súdnych budov v nových obvodoch správnych súdov na zriadenie pracovísk sídelných správnych súdov sa nevylučuje, ak je bude takéto usporiadanie potrebné.
 • Prečo majú sudcovia, ktorí majú záujem prejsť na správne súdy, absolvovať výberové konanie? Sme toho názoru, že je potrebné spraviť prieskum, koľko sudcov, ktorí túto agendu vykonávajú v súčasnosti, majú záujem prejsť na novozriadené správne súdy.
  Aktuálni členovia správnych senátov , ktorí o to prejavia záujem, prejdú na správne súdy od 01.04.2022 len vypočutím pred Súdnou radou SR a overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Týka sa to len krajských súdov. Uplatní sa teda obdobný režim ako pri prechode sudcov z NS SR na NSS. Pokiaľ ide o sudcov okresných súdov alebo nesudcov, budú môcť byť preložení alebo pridelení na správny súd po riadnom výberovom konaní.
 • Budú mať súčasní sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR zachovaný status predsedu senátu ak sa stanú sudcami NSS?
  Status predsedov senátov bude zachovaný, ak dôjde k preloženiu predsedu senátu z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Tu treba dať do pozornosti dôvody pre zánik funkcie predsedu senátu. Preloženie na iný súd je dôvodom pre zánik tejto funkcie len ak ide o preloženie na súd vyššieho stupňa.
 • Správne kolégium NS SR má k dnešnému dňu nevybavených cca 1900 spisov. Na nový NSS má pribudnúť agenda disciplinárnych konaní, volebného súdnictva a zvýšený nápad agendy verejného obstarávania. Pri plánovanom personálnom obsadení NSS 32 sudcov vrátane predsedu a podpredsedu, bude tento nový súd schopný bez prieťahov vybavovať novú agendu, resp. prejdú tieto nevybavené reštančné veci na NSS?
  Na Najvyšší správny súd SR prejde výkon súdnictva z Najvyššieho súdu SR v oblasti, v ktorej je daná pôsobnosť Najvyššieho správneho súdu SR, t. j. v oblasti správneho súdnictva, avšak až od 1.8.2021. To platí aj pre reštančné veci. Predpokladáme, že do 31.7.2021 bude správne kolégium NS SR naďalej riadne pracovať a znižovať počet reštančných vecí. Z hľadiska personálneho obsadenia Najvyššieho správneho súdu SR sa predpokladá, že tento súd bude mať 30 sudcov, čo zodpovedá počtu systemizovaných miest v správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR. Tu treba upozorniť, že agenda verejného obstarávania bude sústredená na správnych súdov a nie na Najvyššom správnom súde, resp. kasačná sťažnosť bude prípustná len výnimočne.
 • Ako bude zabezpečený dostatočný počet sudcov na nových správnych súdoch, aby títo od prvého dňa fungovania súdu boli schopní kvalitne vybavovať náročnú agendu zverenú len Krajskému súdu v Bratislave (v oblasti azylového práva aj Košiciam, s ktorými sa tiež neráta ako so správnym súdom) – hospodárska súťaž, konanie o vydanie súhlasu s inšpekciou, azyl, zaistenie, vyhostenie, pričom na rozhodovanie v oblasti azylového práva a pri povoľovaní odkladných účinkov správnej žaloby majú krátke lehoty?
  Je predpoklad, že na správne súdy prídu sudcovia zo správnych kolégií doterajších krajských súdov vo svojom obvode za obdobných podmienok ako preberie Najvyšší správny súd SR sudcov správneho kolégia z Najvyššieho súdu SR. Na správny súd v Nitre môžu prejsť aj sudcovia Krajského súdu v Bratislave, ktorí túto špecifickú agendu vykonávali. Správne súdy budú mať počet miest sudcov najmenej 90 (primerane prerozdelený na tieto súdy)Primerane bude na súdy pridelený aj justičný personál.
 • Ako bude prebiehať prechod agendy na terajších súdoch na novozriadené správne súdy?
  Na Najvyšší správny súd SR prejde k 1.8.2021 výkon súdnictva z Najvyššieho súdu SR v oblasti, v ktorej je daná pôsobnosť Najvyššieho správneho súdu SR, t.j. v oblasti správneho súdnictva. A rovnako prejde k 1.4.2022 výkon súdnictva z krajských súdov na správne súdy. To znamená, že uplatňuje doteraz zaužívaný mechanizmus prechodu výkonu súdnictva medzi súdmi, ktorý sa uplatnil napr. v roku 2005 pri optimalizácii súdnej sústavy, či v rokou 2009 pri zrušení vojenských súdov, resp. v tom istom roku pri kreovaní Špecializovaného trestného súdu.
 • Na súčasných krajských súdoch je veľká časť správnej agendy vybavovaná samosudcami. Ako ju budú zvládať nesudcovia, bez skúsenosti s výkonom sudcovskej funkcie, na správnych súdoch?
  Na všetky súdy v SR, ktoré vybavujú prvoinštančnú agendu, sú menovaní zásadne nesudcovia, teda osoby bez sudcovských skúseností. Takto sú menovaní sudcovia okresných súdov a aj doteraz tak boli menovaní sudcovia krajských súdov pre správne kolégiá. Títo sudcovia pôsobili ihneď po svojom vymenovaní ako samosudcovia a v doterajšej praxi sme nezaznamenali zásadnejšie problémy s týmto modelom. Takisto sme zo strany sudcov krajských súdov, ani sudcov NS SR, ani členov Súdnej rady SR nezaznamenali žiadne sťažnosti na kvalitu takto menovaných kolegov, ani podnety na podstatnejšiu zmenu tohto modelu.
 • Ministerstvá a väčšina ostatných ústredných orgánov štátnej správy má sídlo v Bratislave. Ráta sa so zvýšenými nákladmi na presun účastníkov konania na pojednávanie (cestovné, diéty, prípadne náklady na ubytovanie)?
  Ráta sa s dopadom na rozpočet verejnej správy, ktoré si jednotlivé rozpočtové kapitoly budú riešiť vo vlastnej réžii. Z praktického hľadiska dochádzanie z Bratislavy do Nitry nemá charakter viacdennej pracovnej (služobnej) cesty.
 • Ako bude zabezpečená odbornosť v senátoch na správnych súdoch, keď rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie je v množstve prípadov opretá o odborné stanoviská neprávnických profesií, resp. o námietkach rozhodujú aj neprávnici?
  Odbornosť senátov (kolégií) pre oblasť verejného obstarávania bude v prvom rade zabezpečená výberom sudcov do správnych senátov na súdy, ktoré sa budú od 01.08.2021 zaoberať agendou verejného obstarávania (Nitra, Žilina, Košice). Reforma predpokladá postupné zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie sudcov v oblastiach práva, ktoré tvoria obsahové zameranie činnosti príslušného kolégia, v tomto prípade kolégia pre oblasť verejného obstarávania. Obsahové zameranie kolégií na správnych súdoch upraví zákon. Do úvahy prichádzajú aj iné možné riešenia, napr. možnosť pribrať odborných konzultantov, účasť odborných prísediacich v senátoch a pod.