Kariéra

Si zodpovedný/á, adaptabilný/á, flexibilný/á, vieš sa rozhodovať a máš koncepčné a strategické myslenie?

 

Rád/rada analyzuješ komplexné problémy, navrhuješ riešenia a chceš spolupracovať napríklad na:

 

   • posudzovaní vplyvov na podnikateľské prostredie?
   • hodnotení investičných projektov v rezorte spravodlivosti?
   • určovaní najprimeranejšieho počtu sudcov na súdoch?
   • monitorovaní a vyhodnocovaní dĺžkok súdnych konaní?

 

Ak sme Ťa zaujali a máš záujem o spoluprácu, pošli svoj životopis na emailovú adresu:

kariera.ac@justice.sk

 

Radi si ho prečítame a ozveme sa Ti. Medzi výhody práce u nás patrí:

 

   • flexibilný pracovný čas,
   • výborný tím a podnetné pracovné prostredie,
   • sick day,
   • Multisport karta,
   • vzdelávanie, odborný a kariérny rast.

 

Najväčšou výhodou však je možnosť prispieť k lepšiemu fungovaniu justície.

Multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR zložená z odborníkov a odborníčok z oblasti práva, ekonómie, informatiky a politológie.

 

 

Naším poslaním je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, aby sa verejné zdroje využívali čo najefektívnejšie.

 

 

Za týmto účelom systematicky zbierame, spracovávame, vyhodnocujeme a poskytujeme údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí.

 

Realizujeme a participujeme v rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície.

 

 

Analytické centrum sa člení na:

 

   • Odbor rezortných analýz;
   • Odbor posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly;
   • Odbor dátových analýz a rezortnej štatistiky;
   • Odbor posudzovania investícií.

Možno práve Teba.

 

Rozširujeme naše kapacity a hľadáme nových odborníkov a odborníčky. Pomôžu nám pri nových výzvach v rámci tvorby a implementácie rôznych projektov, ale aj zefektívňovania fungovania rezortu počas nasledujúceho obdobia.

 

Hľadáme primárne analytikov/analytičky, ekonómov/ekonómky, právnikov/právničky, ktorí/é inklinujú k práci s dátami.

 

Všetci tí/tie nám pomôžu participovať na analýzach v oblasti spravodlivosti na podporu reforiem v justícii.

 

Výberové konania pozostávajú z testov odborných znalostí a anglického jazyka, vypracovania prípadovej štúdie a osobného pohovoru.

Uchádzačov/uchádzačky hľadáme do všetkých štyroch odborov.

 

Odbor rezortných analýz je súčasťou Analytického centra.

 

Na odbore vykonávame komplexné analýzy, spracúvame analytické výstupy, realizujeme analýzy, predkladáme ministrovi/ministerke návrhy strategických a koncepčných materiálov týkajúcich sa vývoja politík v rezorte na základe údajov, poskytujeme mu/jej tiež analytický servis, aby mohol/mohla prijímať rozhodnutia založené na dátach a ich analytickom spracovaní v oblasti konkrétnych sektorových politík.

 

Navrhujeme tiež ciele a výsledkové ukazovatele vo väzbe na legislatívne zámery, politiky a stratégie rezortu a vykonávame ex ante a ex post hodnotenie dopadov vplyvov politík, regulácií a legislatívnych rámcov.

 

INFORMÁCIE O POZÍCII DÁTOVÝ ANALYTIK

 

Staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou prispeješ k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva na Slovensku.

 

Na Odbore rezortných analýz Analytického centra hľadáme dátového analytika/analytičku, ktorý/á bude poskytovať analytický servis ministrovi/ministerke s cieľom prijímať rozhodnutia založené na dátach a ich analytickom spracovaní v oblasti konkrétnych sektorových politík, vypracovávať odborné stanoviská a relevantné podklady strategického a analytického charakteru, navrhovať zber, spracovávať údaje, tvoriť metodiky Analytického centra, konzultovať a školiť v oblasti metodiky.

 

Juniorská pozícia je určená aj pre absolventa/absolventku. V seniorskej pozícii sa vyžaduje minimálne 5 ročná prax. Samozrejmé je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa napríklad v oblasti informatiky, ekonómie, práva alebo sociológie. Vyžaduje sa znalosť anglického jazyka na úrovni B1.

 

INFORMÁCIE O POZÍCII PRÁVNIK

 

Na Odbore rezortných analýz Analytického centra hľadáme dynamického uchádzača/uchádzačku – právnika/právničku – s dobrým všeobecným prehľadom, analytickým myslením, znalosťami a skúsenosťami s vypracovávaním právnych analýz, hodnotení koncepčných materiálov v okruhu overovaných znalostí a so záujmom o prácu s dátami na podporu zavádzania dobre informovaných politík v pôsobnosti rezortu. Má ísť o osobu, ktorá je schopná pracovať samostatne a byť súčasťou interdisciplinárneho tímu.

 

Ponúkame možnosť podieľať sa na hodnotení legislatívy, analyzovať príčiny problémov v justícii, navrhovať riešenia v rôznych oblastiach v pôsobnosti ministerstva a spolupracovať pri tvorbe a hodnotení dopadov politík rezortu.

 

Juniorská pozícia je určená aj pre absolventa/absolventku. V seniorskej pozícii sa vyžaduje minimálne 5 ročná prax. Samozrejmé je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti práva a znalosť anglického jazyka na úrovni B1.

 

Odbor posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly je súčasť Analytického centra.

 

Na odbore spracúvame údaje o pracovnej zaťaženosti sudcov a odborno-administratívneho aparátu súdov, ktoré zverejňujeme na našom webe. Hodnotíme tiež efektívnosť súdneho systému, spracúvame, aktualizujeme ministrovi/ministerke na schválenie metodiku určovania počtu sudcov na súdoch, spracúvame, monitorujeme a vyhodnocujeme údaje o výkonnosti súdov, ktoré zverejňujeme rovnako na našom webe.

 

Monitorujeme tiež a hodnotíme plnenia opatrení z revízie výdavkov a v prípade potreby odporúčame kroky, ktoré podporujú úspešnú implementáciu. Na odbore tiež spracúvame a aktualizujeme metodiku na posudzovanie nákladovej a výdavkovej efektívnosti súdnictva podľa presných a transparentných kritérií súvisiacich s pracovným zaťažením, náročnosťou prípadov či výkonnosťou. Zabezpečujeme tiež konzultácie a školenia v oblasti metodiky.

 

INFORMÁCIE O POZÍCII EKONÓM

 

Staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou prispeješ k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva na Slovensku.

 

Na odbore posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly hľadáme ekonóma/ekonómku, ktorý/á bude napríklad pripravovať podklady a stanoviská k implementácii reforiem v súdnictve, pripravovať analytickú časť rozpočtovej dokumentácie rezortu, alebo stanovovať KPIs k rozpočtu verejnej správy za oblasť súdnictva.

 

Bude tiež vykonávať komplexné analýzy, spracovávať analytické výstupy a údaje, či analyticky rozpracovávať navrhované opatrenia na úrovni ministerstva v oblasti justície.

 

Hľadáme uchádzača/uchádzačku na pozíciu seniora. Mal/a by mať preto minimálne odbornú prax v dĺžke 5 rokov, anglický jazyk na úrovni B2 a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti ekonómie, hospodárskej informatiky, matematiky a príbuzných študijných odborov.

 

INFORMÁCIE O POZÍCII DÁTOVÝ ANALYTIK

 

Staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou prispeješ k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva na Slovensku.

 

Na odbore posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly hľadáme dátového analytika/dátovú analytičku, ktorý/á bude napríklad identifikovať, analyzovať a interpretovať trendy v komplexných súboroch údajov, zabezpečovať vizualizácie údajov pre potreby jednotlivých oddelení vo forme reportov, tabuliek, grafov, dashboardov s možnosťou využitia vizualizačných softwarov, vypracovávať odborné stanoviska a relevantné podklady strategického a analytického charakteru v súlade s rezortnými cieľmi a strategickými prioritami rezortu.

 

Odborná prax sa nevyžaduje, keďže hľadáme uchádzača/uchádzačku na pozíciu junior dátového analytika. Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa napríklad v oblasti ekonomiky, matematiky, IT manažmentu a znalosť anglického jazyka na úrovni B1.

 

Odbor dátových analýz a rezortnej štatistiky je súčasť Analytického centra.

 

Na odbore najmä zabezpečujeme zber, vyhodnocovanie a analýzu údajov, ktoré sú potrebné na plnenie strategických a koncepčných úloh ministerstva vyplývajúcich aj z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, zabezpečujeme správu a rozvoj aplikácie pre zber rezortných údajov, analytických nástrojov na ich spracovanie a dátového skladu Analytického centra. Spravujeme aj webové sídlo Analytického centra.

 

Podieľame na projektoch vývoja častí centrálneho informačného systému a ostatných informačných systémov rezortu, ktoré sú, alebo majú byť, zdrojom údajov pre potreby rezortnej štatistiky a pre plnenie úloh Analytického centra spojených s výkonom komplexných analýz, analytických výstupov, posudzovaní, hodnotení, stanovísk a opatrení relevantných na úrovni ministerstva v súlade s jeho cieľmi a prioritami.

 

INFORMÁCIE O POZÍCII DÁTOVÝ ANALYTIK

 

Staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou prispeješ k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva na Slovensku.

 

Na odbore dátových analýz a rezortnej štatistiky hľadáme uchádzača/uchádzačku, ktorý sa bude podieľať na zabezpečovaní kompletného dátového servisu, testovať a zabezpečovať dátovú kvalitu, pracovať so SAP BO, SQL ako aj štandardnými MS Office nástrojmi na správu, spracovanie a ukladanie údajov, prepájať viaceré dátové zdroje, pripravovať exporty dát z primárnych a sekundárnych zdrojov za účelom ich následného analytického spracovania a vizualizácie vo forme reportov, tabuliek, grafov, dashboardov, ale aj poskytovať metodicko-technickú podporu pri zbere údajov rezortnej štatistiky či spolupracovať s externými dodávateľmi systémov a internými tímami.

 

Na pozíciu dátového analytika hľadáme senior uchádzača/uchádzačku, ktorý/á má 5 a viac ročnú prax, a junior uchádzača/uchádzačku bez predchádzajúcej praxe. Obaja by mali ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni B1 a mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore napríklad matematika, ekonómia, informatika, štatistika alebo politológia.

 

Odbor posudzovania investícií je súčasťou Analytického centra.

 

Na odbore pripravujeme a predkladáme ministrovi/ministerke na schválenie sektorovú investičnú stratégiu s konkrétnymi investičnými cieľmi, metodikou priorizácie investícií, zásobníkom investičných zámerov a priorizovaným investičným plánom, realizujeme analýzy, úlohy, projekty a výskum v spolupráci s ostatnými odbormi Analytického centra.

 

Pripravujeme, aktualizujeme a predkladáme ministrovi/ministerke štúdiu uskutočniteľnosti investície vrátane analýzy nákladov a prínosov a ekonomického hodnotenia relevantných alternatív, ktorú ministerstvo následne zverejní. Posudzujeme investičné projekty v oblasti budov, IT, motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení a predkladáme naše odporúčania vedeniu ministerstva.

 

Pri externom dodaní štúdie uskutočniteľnosti validujeme externe dodané materiály, vypracúvame a aktualizujeme podrobnú metodiku pre prípravu štúdií uskutočniteľnosti a analýz nákladov a prínosov.

 

INFORMÁCIE O POZÍCII EKONÓM

 

Staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou prispeješ k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva na Slovensku.

 

Na odbore posudzovania investícií hľadáme ekonóma/ekonómku, ktorý/á bude napríklad vypracovávať analýzy nákladov a prínosov v rámci ekonomických a finančných analýz spoločenskej návratnosti investičného projektu, vypracovávať odborné stanoviská a relevantné podklady strategického a analytického charakteru, pripravovať a aktualizovať investičné plány vrátane investičných priorít na úrovni ministerstva.

 

Na odbore hľadáme uchádzača/uchádzačku na pozíciu senior ekonóm. Vyžaduje sa od neho odborná prax minimálne 5 rokov a anglický jazyk na úrovni B1. Vysokoškolské vzdelanie by mal mať v odbore ekonómia, hospodárska informatika, matematika a príbuzné študijné odbory.

 

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti ponúka študentom a študentkám vysokých škôl možnosť stážovať počas akademického roka aj v priebehu leta.

 

Čo ponúkame:

 

   • jedinečnú možnosť učiť sa a získať odborné skúsenosti v dynamickom kolektíve
   • možnosť dostať sa k príprave právnych analýz a zaujímavým témam
   • pomoc pri príprave odborných podkladov pre Ministerstvo spravodlivosti
   • možnosť získať referencie pre budúcich zamestnávateľov

Čo očakávame:

 

   • študent / študentka bakalárskeho a magisterského stupňa dennej formy štúdia do 26 rokov
   • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody)
   • zmysel pre spoluprácu
   • záujem a orientácia v oblasti justície a súdnictva
   • aktívna znalosť anglického jazyka
   • znalosť MS Office

 

Spolupráca je určená pre renomovaných výskumníkov s orientáciou na dátovú analýzu a oblasť justičnej politiky.

 

Hľadáme primárne ľudí ekonomického, dátového a právnického zamerania s cieľom spolupracovať na analytických výskumných štúdiách, mentorovať výskumné analytické činnosti vykonávané na Ministerstve spravodlivosti SR, prípadne pracovať na vlastných analytických výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre AC MS SR.

 

Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení:

 

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava, IČO: 00166073 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.justice.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu kariera.ac@justice.sk alebo na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Analytické centrum, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

 

*Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bude realizovaný podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe formou výberového konania.