O nás

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (AC MS SR) bolo vytvorené 1. mája 2016, je spolufinancované z Operačného programu Efektívna verejná správa a tvorí súčasť aktivít na zefektívnenie súdneho systému a zvýšenia vymáhateľnosti práva v Slovenskej republike. 

Poslaním Analytického Centra je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. Relevantné údaje, zbierané a poskytované prostredníctvom funkčných informačných systémov, sú taktiež využívané na účely rezortnej a medzinárodnej štatistiky (výkazníctva).

Táto stránka slúži na doplnenie oficiálnej webovej stránky Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá nám v súčasnej podobe neumožňuje využívať pokročilejšie metódy zobrazovania grafov,  dashboardov alebo iných dátových štruktúr a dokumentov.