Základné informácie o štatistických výkazoch sudcov

Ročný štatistický výkaz sudcu vyhotovuje každoročne predseda súdu, a to k 31. marcu.
 
Do 30. apríla má byť zverejnený na webe MS SR.
 
V prípade výkazu nejde o hodnotenie práce sudcu, ale o špecifickú formu štatistického zisťovania stupňa výkonnosti sudcu; výkaz je však jedným z podkladov pre pravidelné hodnotenie sudcu.
 
Právna úprava výkazu sa nachádza v § 27 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) a v inštrukcii 4/2012 Ministerstva spravodlivosti SR z 23. februára 2012 č. 16261/2012/100 o ročnom štatistickom výkaze sudcu.
 
Prvýkrát sa výkazy vyhotovujú za rok 2011 a zverejňujú sa najneskôr do 30. apríla 2012.