Kolízni opatrovníci sa zúčastňujú na pojednávaniach, po novom by bolo pre nich komplikované zastupovať deti. Zastupovanie inými zamestnancami však nebude vyhovovať ani klientom. Zrušenie súdu by bolo v neprospech maloletých, konanie by sa predĺžilo a stalo finančne náročnejším. Ako chcete vyriešiť tento problém?

| 0

Čo sa týka vplyvu novej súdnej mapy na organizáciu úradov práce a vykonávanie činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnu kuratelu, v súčasnosti platí: 1. Obvody a sídla súdov nie sú totožné s územnosprávnym členením SR (okresov je 79, okresných súdov je 54) 2. Obvody a sídla UPSVR taktiež nie sú totožné s územnosprávnym členením SR (UPSVaR je 46, čiže menej ako súdov) 3. Obvody a sídla súdov a USPVaR nie sú totožné ani dnes Podľa § 31 ods. 2 až 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine platí, že žiaden z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník““). Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu, alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní, alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený. Zákon o rodine teda upravuje iba to, že súd ustanoví kolízneho opatrovníka. Ak budú v obvode súdu tri úrady práce, tak bude na súde, ktorý z týchto úradov ustanoví za kolízneho opatrovníka, ale možno predpokladať, že nebude ustanovovať iný UPSVaR ako ten, ktorý je príslušný podľa bydliska maloletého, ako je to doposiaľ. Neočakávame preto, že nová súdna mapa bude mať výraznejší vplyv na fungovanie UPSVaR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *