Metodika určovania investičných priorít Ministerstva spravodlivosti

Metodika určovania investičných priorít je súčasťou Investičnej stratégie MS SR. Opisuje jasné pravidlá a merateľné ukazovatele, podľa ktorých je investičným projektom a zámerom rezortu prideľovaná dôležitosť. Hodnotiace kritériá sú vyberané tak, aby odrážali plnenie sektorových cieľov a hodnotu za peniaze.

 

Kritériá priorizácie musia spĺňať podmienku objektívnosti. Ďalšími kritériami sú obligatórnosť, naliehavosť investičného projektu, zvyšovanie energetickej efektivity budov štátu, splnenie cieľového časového míľnika (CID v prípade POO projektov), reforma súdnej mapy – splnenie podmienky špecializácie sudcov, vplyv na rezortné ciele (KPI) a účel investície (len budovy). 

 

Z hľadiska segmentu sa priorizácia robí podľa druhu investície, t. j. osobitne pre budovy, IT, motorové vozidlá a stroje/prístroje/zariadenia (SPZ). V rámci segmentu budov sa priorizujú oddelene projekty rekonštrukcií a obstarania/výstavby. Zazmluvnené investičné projekty nie sú predmetom priorizácie, nakoľko tieto majú automaticky prednosť pred novými investičnými zámermi.

 

Výsledkom hodnotenia investičných priorít je priorizovaný zoznam všetkých investičných projektov MS SR, zoradený podľa pridanej priority. Priorizovaný zoznam následne slúži ako podklad pre zostavenie investičného plánu MS SR.