Základné východiská pri tvorbe novej súdnej mapy

 • Prečo vzniká nová súdna mapa?
  Cieľom reformy súdnej mapy je vytvoriť vhodnejšie podmienky pre špecializáciu sudkýň a sudcov so zámerom zvýšiť kvalitu a efektívnosť súdneho rozhodovania, a tým aj dôveryhodnosť súdnictva. Zavedenie novej súdnej mapy vyplýva z odporúčaní Komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) pri Rade Európy. Odporúčanie sa uvádza v správe k stavu súdnictva na Slovensku z roku 2018. Vďaka novej súdnej mape zabezpečíme, že sudcovia sa budú môcť špecializovať na vybranú súdnu agendu, čo predpokladá zvýšenie kvality a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí. Zväčšené prvostupňové obvody v navrhovanej súdnej mape prinesú možnosť náhodného výberu z väčšieho počtu špecializovaných sudcov, čo zabezpečí väčšiu stabilitu systému a predpokladá rýchlejšiu dostupnosť rozhodnutia pre občana. Z dlhodobého hľadiska je hlavným efektom pre občana, že sa k rozhodnutiu dostane v primeranom čase.
 • Podľa akých kritérií sa postupovalo pri tvorbe novej súdnej mapy?
  Pri tvorbe sme brali do úvahy viacero kritérií. Nápad vecí na súdy v dlhšom časovom slede a jeho štruktúru. To znamená, že sme brali do úvahy reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu vo vybraných agendách. Vychádzali sme z podmienky veľkosti obvodu tak, aby v každom obvode boli k dispozícii pre každú špecializáciu aspoň traja sudcovia a sudkyne, aby mohol fungovať mechanizmus náhodného výberu z väčšieho množstva sudcov a sudkýň. Dbali sme na to, aby súdna mapa spĺňala aj kritérium jednoduchosti. To sa prejaví tak, že pre civilnú, rodinnú a trestnú agendu bude rovnaký obvod. Nezabudli sme ani na kritérium spoločných kultúrnych a regionálnych identít. Vychádzali sme z máp nárečových makroregiónov, regiónov a nárečí z výsledkov regionalizácie cestovného ruchu, z analýz historického kontextu (napr. hraníc historických žúp). Ďalším kritériom bola aj dochádzka obyvateľov za prácou, cestná a dopravná infraštruktúra a dostupnosť hromadnej dopravy. Kritériom bola aj blízkosť iných orgánov štátnej správy, najmä ústavov na výkon trestu odňatia slobody.
 • Prečo je dôležité špecializovať sudcov?
  Kvalitu zabezpečí cievar, srdciar, traumatológ, urológ…, teda špecialista, nie všeobecný chirurg. Zmena privodí, že v SR budeme mať 5 špecializovaných skupín sudcov – civilných, obchodných, trestných, správnych a sudcov pre rodinnú agendu. Každá agenda má svoj charakteristický postup (procesné a hmotnoprávne predpisy) a každá vyžaduje rôzne lehoty vybavenia. Práca vo viacerých agendách oslabuje koncentrovanosť a rutinu (v dobrom slova zmysle). Vybavovanie agendy na veľkom počte okresných súdov s nešpecializovanými sudcami prináša obrovskú rôznorodosť rozhodovania v rámci SR a regiónov. Malá krajina nemá dostatok kapacít na 8 kvalitných odvolacích súdov, ktoré v drvivej väčšine vecí sú poslednou inštanciou v konaní.
 • Zrýchli zmena súdnej mapy konania?
  Špecializácia sudkýň a sudcov na agendu vo väčších súdnych obvodoch predpokladá rýchlejšie rozhodnutia najmä zložitejších vecí. Skladba vecí v každej agende je podobná – väčšina vecí je jednoduchých a rutinných, ktoré je potrebné efektívne spracovať a vybaviť. Navyše IT technológie, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou súdneho procesu, môžu práve v takýchto typoch vecí odbremeniť súdny systém.
 • Ako zmena súdnej mapy prispeje k vyššej transparentnosti súdnictva?
  Špecializácia predpokladá sprehľadnenie zaťaženosti a výkonnosti sudcu/sudkyne v agende. So súbežne prebiehajúcou elektronizáciou súdneho konania bude veľmi jednoduché zistiť pre občana (vzdialeným prístupom do spisu) aktuálny stav konania a pre verejnosť porovnanie sudcov a sudkýň rovnomerne zaťažených v jednej agende v ich výkonnosti (verejne dostupné štatistiky). Sudca a sudkyňa (ako každý človek), ktorý vie, že jeho práca je sledovateľná a porovnateľná s väčším množstvom kolegov v rovnakej situácii, sa správa zodpovednejšie bez nutnosti hneď hľadať kontrolné a disciplinárne mechanizmy. V súčasnosti každý sudca/sudkyňa poukazuje na špecifiká svojej práce. Najmä na malých súdoch má každý inú skladbu vecí z rôznych agend, čo robí objektívne zistenie výkonnosti obtiažnym a neprehľadným. Špecializácia predpokladá minimálne 3 špecializovaných sudcov/sudkýň v agende. Zabezpečí sa tak transparentnosť náhodného výberu, skutočný náhodný výber z väčšieho množstva sudcov a sudkýň, ktorý je dnes často iluzórny (agenda pre menej ako 1-2 sudcov alebo 1-2 senáty).
 • Zrušia sa niektoré súdne budovy?
  Reforma súdnej mapy zväčší súdne obvody a počíta aj s detašovanými pracoviskami tam, kde je to nutné a prospešné. O vnútornom usporiadaní nových súdnych obvodov, vrátane prípadného zachovania súčasných súdnych budov ako detašovaných pracovísk, rozhodnú noví predsedovia súdov. V procese rozhodovania o vnútornom usporiadaní obvodov budú mať priestor sa vyjadriť aj samotní sudcovia a sudkyne a pracovníci a pracovníčky na súdoch.
 • Komunikovala sa zmena súdnej mapy so samotnými sudcami počas príprav?
  Celá súdna mapa vychádza z ukazovateľov, ktoré vyšli z veľkej diskusie so sudcami. Tá sa diala v rokoch 2017 až 2019. Odporúčanie zmeniť súdnu mapu vyplýva aj z auditu slovenského súdnictva od Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ).
 • Kedy sa naposledy menila súdna mapa?
  V roku 1996 bolo vytvorených 79 administratívnych okresov. Z praktických dôvodov nebolo vtedy možné zriadiť aj 79 okresných súdov, pretože 24 z nich by vo svojom obvode nemalo dosť prípadov na to, aby vôbec mohli existovať. S účinnosťou od roku 2005 počet okresných súdov klesol z 55 na 45 a z ôsmich okresných súdov v sídle kraja sa stali kauzálne príslušné na veci obchodného registra, konkurzu a reštrukturalizácie. Zrušili sa okresné súdy v Malackách, v Pezinku, v Piešťanoch, v Skalici, v Bánovciach nad Bebravou, v Novom Meste nad Váhom, v Partizánskom, v Šali, v Revúcej a v Námestove. V roku 2003 bol zriadený spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry v Pezinku Špeciálny súd na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupcie, organizovaného zločinu a trestných činov ústavných činiteľov. Za prvej vlády R. Fica a pôsobenia Š. Harabina ako ministra spravodlivosti opätovne zriadili 9 z 10 zrušených súdov (okrem súdu v Šali). Na základe nálezu Ústavného súdu SR bol Špeciálny súd v roku 2009 zrušený a vzápätí nahradený Špecializovaným trestným súdom so sídlom v Pezinku.
 • Kto pracoval na návrhu novej súdnej mapy?
  Na projekte pracovali experti MS SR a sudcovia.
 • Prečo vzniká osobitne správne súdnictvo?
  Táto agenda je osobitá a do roku 1989 sa veľmi zanedbávala, pretože v nej ide o spory so štátom. Je dôležité, aby bolo správne súdnictvo efektívne. Tri správne súdy vznikajú ako prvostupňové súdy pre Najvyšší správny súd. Veci sú komplexnejšie a zložitejšie. Myslíme si, že má zmysel mať správne súdnictvo samostatne a odľahčiť tak všeobecné súdnictvo.
 • Aký bude ďalší postup?
  Predpoklad je v priebehu 2021 vytvoriť potrebný legislatívny rámec pre realizáciu novej súdnej mapy s tým, aby od 1. augusta 2021 bola účinná zákonná úprava a aby od 1. júla 2022 prešiel výkon súdnictva zo všeobecných súdov na nástupnícke súdy.