Ako sa vysporiadate s tým, že pre časť administratívneho personálu môže byť cestovanie súvisiace so zmenou sídla finančne neudržateľné?

| 0

Zachovanie zanikajúcich okresných/krajských súdov ako pracovísk sídelných súdov na prechodné obdobie, kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto pracovník, nezakladá dôvod na obavy z cestovania. Ministerstvo pripravuje tiež opatrenia na finančnú motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by na prechodné obdobie … Continued

Prečo nie je vyriešená otázka detašovaných pracovísk?

| 0

MS SR uprednostňuje zachovanie budov súdov v zlúčených súdnych obvodoch ako pracovísk súdov mimo sídiel nových súdnych obvodov. Pracoviská bude zriaďovať minister spravodlivosti po prerokovaní s príslušným predsedom súdu na prechodnú dobu, najneskôr do vytvorenia podmienok na výkon súdnictva v … Continued

Kolízni opatrovníci sa zúčastňujú na pojednávaniach, po novom by bolo pre nich komplikované zastupovať deti. Zastupovanie inými zamestnancami však nebude vyhovovať ani klientom. Zrušenie súdu by bolo v neprospech maloletých, konanie by sa predĺžilo a stalo finančne náročnejším. Ako chcete vyriešiť tento problém?

| 0

Čo sa týka vplyvu novej súdnej mapy na organizáciu úradov práce a vykonávanie činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnu kuratelu, v súčasnosti platí: 1. Obvody a sídla súdov nie sú totožné s územnosprávnym členením SR (okresov je 79, okresných súdov … Continued

Pri rušení súdov sa opierate o elektronizáciu. V okresoch, kde je veľká miera sociálne slabších, nezamestnaných, sa už teraz majú problémy dostaviť sa na súd. Už teraz sa výsluchy často vykonávajú na obecných úradoch. Brali ste pri tvorbe súdnej mapy do úvahy aj tieto skutočnosti?

| 0

Uvedomujeme si, že menej obvodov môže znamenať dochádzku na väčšie vzdialenosti, a teda aj zvýšenú námahu účastníkov konania. Reforma súdnej mapy má docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a predvídateľnejšie rozhodnutie súdu pre občana. V tomto kontexte má dostupnosť rýchleho a kvalitného rozhodnutia … Continued

V prípade, že by zamestnanci museli dochádzať 45 a viac km, je možné, že si to finančne nebudú môcť dovoliť. Ako sa chcete vysporiadať so situáciou pre zamestnancov súdu?

| 0

Zachovanie zanikajúcich okresných súdov ako pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel na prechodné obdobie, kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto pracovísk, je riešením ako stabilizovať situácie v obvodoch. MS SR pripravuje aj opatrenia na motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by … Continued