Prečo materiál neobsahuje štatistické údaje (pokiaľ z nich vychádza), z hľadiska počtu sudcov, agend, ktoré vybavujú, zostatky starých vecí, priemerný nápad na sudcu, výkony jednotlivých sudcov?

| 0

Predložený materiál je určený ako zostručnená informácia. Návrh obvodov všeobecných súdov vychádzajú zo širšieho materiálu, ktorý štatistické údaje obsahuje. Hlavné kritérium veľkosti súdneho obvodu – odhad počtu špecializovaných sudcov – je založené predovšetkým na ukazovateli existujúceho nápadu vecí (do výpočtov … Continued

Je zrejmé, ako sa bude postupovať vo vzťahu k sudcom a administratíve pri súdoch, ktoré zanikajú, prípadne, čo bude rozhodujúce pre prípadné zriaďovanie detašovaných pracovísk, aj s prihliadnutím na to, že súčasná kapacita súdov, ktoré zostávajú, je prakticky naplnená?

| 0

Reforma súdnej mapy si vyžaduje, aby bola implementovaná včas. Vzhľadom na to bola stanovená určitá postupnosť krokov a to je najprv mať jasno v súdnych obvodoch a následne určiť podrobnosti vo vzťahu k centrám a detašovaným pracoviskám (aspoň pokiaľ ide … Continued

Ako sa vysporiadate s tým, že pre časť administratívneho personálu môže byť cestovanie súvisiace so zmenou sídla finančne neudržateľné?

| 0

Zachovanie zanikajúcich okresných/krajských súdov ako pracovísk sídelných súdov na prechodné obdobie, kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto pracovník, nezakladá dôvod na obavy z cestovania. Ministerstvo pripravuje tiež opatrenia na finančnú motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by na prechodné obdobie … Continued

Prečo nie je vyriešená otázka detašovaných pracovísk?

| 0

MS SR uprednostňuje zachovanie budov súdov v zlúčených súdnych obvodoch ako pracovísk súdov mimo sídiel nových súdnych obvodov. Pracoviská bude zriaďovať minister spravodlivosti po prerokovaní s príslušným predsedom súdu na prechodnú dobu, najneskôr do vytvorenia podmienok na výkon súdnictva v … Continued