Investičné projekty Ministerstva spravodlivosti SR

Efektívne riadenie verejných investícií vyžaduje zavedenie systematického prístupu pri výbere investičných projektov, ako aj stanovenie kontrolných míľnikov počas celého investičného procesu. Zabezpečenie jednotného postupu pri príprave a posudzovaní investícií a koncesií, pripravovaných subjektami verejnej správy pri použití verejných prostriedkov a hodnotenie hospodárnosti a účelnosti investičného projektu spadá do pôsobnosti Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR.


Hodnoteniu ÚHP podliehajú všetky investície s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 mil. eur s DPH, pričom sa v rámci procesu hodnotenia investičné projekty delia na projekty pod a nad ustanovenou hranicou. Ustanovenou hranicou je hodnota investície 40 mil. eur s DPH a 10 mil. eur s DPH pre investičné projekty v informatizácii. Pri hodnotení projektov nad ustanovenou hodnotou, ako i pri projektoch v oblasti informatizácie, riadiacich sa Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov, sa vyžaduje vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.

Investičné projekty v oblasti informatizácie hodnotí aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), pričom hodnoteniu podliehajú všetky investície s hodnotou vyššou ako 200 tisíc eur s DPH.


Nižšie je uvedený zoznam investičných projektov v rezorte spravodlivosti, ktoré boli posúdené Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR a pre ktoré bola vytvorená štúdia uskutočniteľnosti alebo iné podkladové materiály, zdôvodňujúce potrebu a opodstatnenosť investície. Projekty sú rozdelené podľa zdroja financovania – Plán obnovy a odolnosti SR (Plán obnovy), Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a štátny rozpočet.

Plán obnovy

Budovy (> 1 mil. eur)

IT (> 200 tis. eur)